Voorselectie aanbesteding Scholengemeenschap Bonaire – MBO
De stichting Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru (FPIB) nodigt u uit om een ‘letter of intent’ in te dienen, als onderdeel van een voorselectie van aannemers, voor het maken van een offerte betreffende het nieuwbouwproject Scholengemeenschap Bonaire – MBO (Huisvesting SGB-MBO).

Het project

Het project betreft een nieuw te bouwen schoolcomplex voor beroeps- en volwasseneneducatie te Bonaire. De gebouwen worden gesitueerd om een deels overdekte binnenplaats (zie figuur rechts). De uiteindelijk gekozen ontwerpvariant betreft een betonnen gevel, welke voorziet in de stabiliteit, in combinatie met een staalconstructie. Er is voor een staalconstructie gekozen om de relatief grote vloeroverspanning mogelijk te maken. Het dak wordt voorzien van stalen liggers en sandwichpanelen om de dakconstructie zo licht mogelijk te houden, en tegelijkertijd goed te isoleren.

Impressie hoofdingang

Impressie binnenplein

Het gebouw zal bestaan uit twee bouwlagen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte om zo het gehele leerprogramma op het terrein te kunnen huisvesten.

Veiligheid en toezicht is een belangrijk punt. Door alle ruimtes voor het ondersteunend personeel op de begane grond te plaatsen is toezicht op het hart van het complex (het binnenplein) en de parkeerplaats voorzien. Vanuit de entree kom je direct in het centrale hart van de school. Deze ruimte is overzichtelijk waardoor toezicht eenvoudig is zonder continu prominent aanwezig te zijn.

De werkzaamheden die geoffreerd dienen te worden omvatten minimaal:

 • De bouwkundige-, civiele-, werktuigbouwkundige- en elektrawerkzaamheden.
 • Het coördineren van de werkzaamheden uitgevoerd door derden.

Het gebouw

Begane grond

In de westvleugel van het gebouw bevinden zich de ondersteunende functies.
Het gebouw is direct toegankelijk vanuit de hoofdentree alwaar de security zicht heeft op wie het gebouw betreedt dan wel verlaat.
De kantoren die voor de leerlingen ‘laagdrempelig’ moeten zijn liggen aan het binnenplein.

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping, in de zuidwesthoek, bevinden zich de theorielokalen. Ze zijn direct bereikbaar vanaf het binnenplein via de grote podiumtrap en de lift. In de nabijheid van de lokalen is een sanitaire groep. In de zuidelijke vleugel bevindt zich het OLC, waaromheen de lokalen zijn gegroepeerd.

Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)

Het totale bruto vloeroppervlak (BVO) bedraagt 5856 m2. Dit is inclusief de overdekte binnenpleinen, galerijen, etc.

Planning aanbestedingsprocedure

FPIB hanteert de volgende data voor de realisatie van de SGB – MBO, n.l.:

 • 3 maart, 2023
  Indiening vragen ter toelichting van het project
 • 10 maart, 2023
  Toelichting vragen namens FPIB (per e-mail)
 • 17 maart, 2023
  Bevestiging deelname
 • 24 maart, 2023
  Einde selectieprocedure aannemers
 • 11 april, 2023 – 03 juli, 2023
  Onderhandse aanbesteding (60 dagen)
 • 04 juli, 2023
  Offerte binnen
 • 05 juli, 2023 -14 augustus, 2023
  Evaluatie offertes
 • 28 augustus, 2023
  Gunning – Bouwactiviteiten 24 maanden.

Technisch en Financiële evaluatie van Aannemer

FPIB zal de aannemer op zowel technisch gebied (referentieprojecten) als op financieel gebied (jaaropgaven) toetsen alvorens over te gaan tot het uitnodigen voor het opstellen van een offerte voor de benodigde werkzaamheden t.b.v. de realisatie van het project. Mocht U daadwerkelijk geïnteresseerd zijn om een offerte in te dienen, dan dient U ter voorselectie de volgende documenten te overleggen.

De volgende documenten zullen minimaal ingediend worden, n.l.:

 1. Referenties van uitgevoerde werkzaamheden van vergelijkbare schaal/omvang door Uw bedrijf in de laatste drie (3) jaar;
 2. Intentieverklaring voor het aanbieden van een offerte;
 3. Verklaring van de Belastingdienst dat u in de afgelopen twee (2) kwartalen aan uw afdracht verplichtingen heeft voldaan;
 4. Jaaropgaven van tenminste drie (3) jaren.
 5. Intentieverklaring van een gerenommeerde bank voor verzekeringen en bankgarantie.

Verificatie en diskwalificatie

De FPIB behoudt zich het recht voor om alle door de aannemer ingediende verklaringen, informatie en documenten in antwoord op de uitnodiging voor de voorselectie te verifiëren. De aannemer dient, aan FPIB alle informatie, bewijsstukken en documenten die noodzakelijk zijn voor een dergelijke verificatie beschikbaar te stellen.  Als de aannemer met andere partijen een samenwerkingsverband vormt dienen voor alle partijen van het voorgenomen samenwerkingsverband de hiervoor opgesomde documenten te worden opgeleverd.

FPIB behoudt zich het recht voor om deelname aan de voorselectie te allen tijde te verwerpen:

 1. wanneer een materiële onjuiste voorstelling wordt gemaakt of wordt gepresenteerd; of
 2. wanneer de aannemer niet binnen de door FPIB gespecificeerde termijn de door FPIB gevraagde aanvullende informatie ter beoordeling van het voorstel verstrekt.

Een dergelijke afwijzing van een voorstel ten gevolge van een onjuiste voorstelling/onjuiste reactie leidt tot de ‘diskwalificatie’ van de aannemer. De aannemer zal dan niet worden uitgenodigd voor de aanbesteding.

Verduidelijkingen

Aannemers die een toelichting behoeven over het project, kunnen voor 3 maart 2023 contact opnemen met FPIB, via de in dit artikel opgenomen contactgegevens. 

FPIB tracht de door de indieners gestelde vragen op of vóór de boven genoemde uiterste datum te beantwoorden dan wel toe te lichten. FPIB zal alle vragen en antwoorden en/of toelichtingen daarop per e-mail doorsturen naar alle aannemers, zonder de bron van de vragen te identificeren.

Mondelinge verduidelijkingen en informatie die door FPIB of diens werknemers of vertegenwoordigers wordt gegeven, zijn op geen enkele wijze bindend.

Correspondentie

Namens FPIB, zal dhr. Franklin Michael Blom als contactpersoon optreden. U kunt hem bereiken via de volgende contactgegevens, n.l.:

Franklin Michael Blom
Email:
Telefoon: +599 – 782 3938